POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ COOKIES

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kropek sp. Z o.o. sp. K. w Zblewie, KROPIDŁOWSKI PIOTR , KROPEK SP. Z O.O. (Firma/instytucja prowadzona przez KROPIDŁOWSKI STANISŁAW LEON i KROPIDŁOWSKI PIOTR) KROPIDŁOWSKA DOROTA REGINA  NIP: 5922272643 | REGON: 369576151 | KRS: KRS 0000720837 | (zwana dalej „Administratorem”). Administrator przetwarza Państwa dane wyłącznie w przypadkach i na za zasadach szczegółowo opisanych poniżej. Posiadają̨ Państwo prawo do dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, przysługuje ponadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Ilekroć w niniejszej informacji mowa jest o „RODO”, rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja dla osób składających zamówienia lub dokonujących rezerwacji w restauracjach, cukierniach, piekarniach.

W związku ze złożonym przez Państwo zamówieniem lub dokonaną rezerwacją. Udostępnione przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe i adresowe) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz f RODO, w celu wykonania czynności koniecznych do zawarcia umowy oraz jej wykonania oraz dla celów ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych, a także art. 6 ust. 1 lit. F rozporządzenia tj. Prawnie uzasadniony interes administratora w postaci obrony praw i dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Dane będą przechowywane przez przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń związanych z umową i następujący po nim okres miesiąca. W przypadku wystawienia imiennych dokumentów rachunkowych dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz ew. Wskazanego w nim numeru identyfikacyjnego będą ponadto przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zw. Z art. 72, 73 i 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości, dla celów ewidencji rachunkowej w związku z nałożonymi na Administratora obowiązkami wynikającymi z przepisów o rachunkowości – przez okres 5 lat oraz następujący po nich miesiąc. Odbiorcą danych osobowych będzie Kropek sp. Z o.o. sp. K. w Zblewie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy.

Informacja dla osób składających reklamacje

W związku ze złożoną przez Państwa reklamacją dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zw. Art. 1 oraz art. 7a ust. 1 ustawy z dnia Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Oraz art. 72, 73 i 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości. Dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe i adresowe) przetwarzane będą na potrzeby procesu obsługi reklamacji i oraz dla celów rachunkowych, a w formie pseudonimowanej także dla analizy jakości produktów. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa dla dokumentacji rachunkowej i następujący po nim okres 6 miesięcy. Odbiorcą danych osobowych będzie Kropek Sp. Z o. o. sp. K. w Zblewie, a jeśli reklamacja składana jest w punkcie współpracującym z Cukiernią – podmiot prowadzący ten punkt. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji, w szczególności udzielenia na nią odpowiedzi.

Informacja dla osób korzystających z Biura Obsługi Klienta.

Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, na podstawie art. 6 lit. F RODO tj. W związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, wynikającymi z brzmienia art. 7a Ustawy z 30.05.2014 r. O prawach konsumenta oraz przepisów Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za wykonanie umowy (w szczególności o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej) – w celu rozpatrzenia sprawy i obrony przed roszczeniami.

Poza administratorem dostęp do danych osobowych może być udzielony także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę teleinformatyczną (w tym Martynie Kropidłowskiej-Moritz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PROdeco MARTYNA KROPIDŁOWSKA-MORITZ ,z siedzibą w Zblewie ul. Kościerska 26, kod pocztowy 83-210, NIP 5922278261 REGON 384085645 indywidualna działalność gospodarcza). oraz prawną, a także – w zakresie doradztwa dot. Reklamacji – PROdeco MARTYNA KROPIDŁOWSKA-MORITZ ,z siedzibą w Zblewie ul. Kościerska 26, kod pocztowy 83-210, NIP 5922278261 REGON 384085645 indywidualna działalność gospodarcza).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich przekazanie w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu (jako danych do kontaktu) jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na reklamację, a ich niepodanie może skutkować niemożnością rozpoznania reklamacji. Podanie pozostałych danych osobowych jest również dobrowolne, a ich nieprzekazanie nie powoduje negatywnych skutków – odbywa się ono na podstawie zgody uprawnionego. W tym zakresie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie – jednakże nie powoduje to bezprawności przetwarzania, które miało miejsce przed jej odwołaniem;

Dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia się Państwa roszczeń względem Administratora z tytułu umowy (liczonych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego), której dotyczy reklamacja oraz następujący po tym okres 3 miesięcy. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych zostaną one usunięte niezwłocznie po rozpoznaniu żądania w tym zakresie.

Jeżeli kontakt z BOK dotyczy towarów lub usług oferowanych przez franczyzobiorców Administratora, to dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, na podstawie art. 6 lit. F RODO tj. W związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, tj. W celu ochrony renomy jego marki oraz badania prawidłowości wywiązywania się jej franczyzobiorców z zawartych z nią umów, a także w celu udzielenia Państwu pomocy w rozwiązaniu sporu z podmiotem prowadzącym punkt, którego dotyczy reklamacja.

Odbiorcą danych osobowych jest Administrator. Dostęp do danych osobowych może być udzielony także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę teleinformatyczną oraz prawną, a także – w zakresie doradztwa dot. Reklamacji – PROdeco MARTYNA KROPIDŁOWSKA-MORITZ ,z siedzibą w Zblewie ul. Kościerska 26, kod pocztowy 83-210, NIP 5922278261 REGON 384085645 indywidualna działalność gospodarcza). Ponadto, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, Państwa dane zostaną przekazane podmiotowi prowadzącemu punkt, którego usług dotyczy reklamacja.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich przekazanie w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu (jako danych do kontaktu) jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na reklamację, a ich niepodanie może skutkować niemożnością rozpoznania reklamacji. Podanie pozostałych danych osobowych jest również dobrowolne, a ich nieprzekazanie nie powoduje negatywnych skutków – odbywa się ono na podstawie zgody uprawnionego. W tym zakresie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie – jednakże nie powoduje ono bezprawności przetwarzania, które miało miejsce przed jej odwołaniem. Jednakże brak zgody na przekazanie danych do podmiotu prowadzącego punkt może utrudnić lub uniemożliwić udzielenie Państwu pomocy w rozwiązaniu sporu. Dane osobowe przetwarzane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia komunikacji dotyczącej skargi. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych zostaną one usunięte niezwłocznie po rozpoznaniu żądania w tym zakresie.

Informacja dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub publikację wizerunku

W związku z wyrażoną przez Państwo zgodą na przetwarzanie danych do celów marketingowych (promocji towarów i usług) lub publikacji wizerunku w tym celu, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. Na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach, do czasu odwołania zgody. Odbiorcą danych osobowych będzie Kropek Sp. Z o. o. sp. K. w Zblewie, jednakże będą one udostępniane również podmiotom prowadzącym na rzecz Administratora usługi związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych i prowadzące kampanie marketingowe. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Informacja w związku z monitoringiem wizyjnym

W związku Państwa obecnością w pomieszczeniach Piekarniach Cukierniach Kropek z siedzibą w Zblewie może zostać́ zarejestrowany za pomocą monitoringu wizyjnego Państwa wizerunek. W związku z tym, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Dane przetwarzane będą dla celów zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Piekarnie Cukiernie Kropek czyli Kropek sp. Z o. o. sp. K. z siedzibą w Zblewie na szkodę. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż 3 miesiące od zarejestrowania. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odbiorcą danych osobowych będzie Kropek Sp. Z o. o. sp. K. w Zblewie. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże następuje w przypadku wejścia w obszar objęty monitoringiem wizyjnym (oznaczony stosownymi tablicami informacyjnymi).

Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie

W związku z przesłaną przez Państwo aplikacją dotyczącą chęci podjęcia zatrudnienia, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zw. Z art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy oraz ewentualnej zgody, na cele związane z procesem niniejszej rekrutacji przez okres trwania tej rekrutacji oraz okres miesiąca od jej zakończenia – chyba, że zostanie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie na poczet przyszłych rekrutacji (w okresie 24 miesięcy następujących po wyrażeniu zgody). Odbiorcą danych osobowych będzie Kropek Sp. Z o. o. sp. K. w Zblewie, a także Maciej Tobolski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pewny Alarm Maciej Tobolski NIP 00000000, ul., 83–005 Starogard Gdański.

Informacja dla osób zatrudnionych

Dane osobowe osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przetwarzane będą na podstawie art. 221 § 1, art. 221 § 2, art. 221 § 3 oraz 221 § 4 Kodeksu Pracy, art. 36. Ust. 10 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. O systemie ubezpieczeń społecznych, art. 11 ust. 2. Pkt. 6 oraz art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. O zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; art. 125 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, art. 229 Kodeksu Pracy oraz art. 94 pkt. 9a i art. 94 pkt 9b Kodeksu Pracy, w wykonaniu obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie odrębnie wyrażonej zgody. Dane będą przetwarzane przez okres zatrudnienia oraz okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ponadto dane są przetwarzane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 w zw. Z art 2 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. O pracowniczych planach kapitałowych przez okres przewidziany przepisami dot. Przechowywania dokumentacji związanej z pracowniczymi planami kapitałowymi.

Odbiorcą danych osobowych poza Administratorem mogą być serwisanci programów komputerowych wykorzystywanych przez spółkę do prowadzenia działalności, a w przypadku uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych podmiot zarządzający a także Maciej Tobolski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pewny Alarm Maciej Tobolski NIP 00000000, ul., 83–005 Starogard Gdański, a także PROdeco MARTYNA KROPIDŁOWSKA-MORITZ ,z siedzibą w Zblewie ul. Kościerska 26, kod pocztowy 83-210, NIP 5922278261 REGON 384085645 indywidualna działalność gospodarcza) oraz Stanisław Kropidłowski firma CAFFE KROPEK, Zblewo ul. Kościerska 26, 83-210, NIP 5922273252, REGON 380091086

Podanie przez pracowników danych osobowych w postaci: imion i nazwiska, w tym rodowego; daty urodzenia; miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji; wykształcenia; przebiegu dotychczasowego zatrudnienia; imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci (jeżeli jest to konieczne ze względu na korzystanie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy); numeru PESEL (a w jego braku – rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość); obywatelstwa; płci; tytułu ubezpieczenia; stopnia niepełnosprawności oraz informacji o zdolności zdrowotnej do pracy na danym stanowisku jest wymogiem wynikającym z art. 221 § 1, art. 221 § 2, art. 221 § 3 oraz art. 221 § 4 Kodeksu Pracy w zw. Z art. 36. Ust. 10 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. O systemie ubezpieczeń społecznych, art. 11 ust. 2. Pkt. 6 oraz art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. O zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz art. 229 Kodeksu Pracy, zaś w zakresie dodatkowych informacji o serii i numerze dokumentu tożsamości, adresie poczty elektronicznej oraz numeru telefonu – wynikającym z art. 221 § 4 Kodeksu Pracy w zw. Art. 20 ust. 1 pkt 2 w zw. Z art 2 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. O pracowniczych planach kapitałowych – w przypadku osób uczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji umowy o pracę oraz obowiązków na gruncie prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Podanie pozostałych danych lub wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w innych zakresach jest dobrowolne. W szczególności dobrowolne jest wskazanie danych osobowych dzieci i innych członków najbliższej rodziny – jeżeli pracownik nie zamierza korzystać z uprawnień z tym związanych, przysługujących mu na gruncie przepisów prawa pracy.

Dane osobowe osób współpracujących na podstawie innej, niż umowa o pracę przetwarzane będą na podstawie art. 36. Ust. 10 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. O systemie ubezpieczeń społecznych, art. 11 ust. 2. Pkt. 6 oraz art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. O zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; art. 125 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie wymaganym tymi przepisami oraz art. 6 ust. 1 lit. B RODO na potrzeby wykonania umowy. Dane będą przetwarzane przez okres zatrudnienia oraz okres przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz dotyczącej ubezpieczeń społecznych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ponadto dane są przetwarzane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 w zw. Z art 2 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. O pracowniczych planach kapitałowych przez okres przewidziany przepisami dot. Przechowywania dokumentacji związanej z pracowniczymi planami kapitałowymi.

Odbiorcą danych osobowych poza Administratorem mogą być podmioty świadczące na rzecz spółki usługi doradztwa personalnego i organizacyjnego oraz serwisanci programów komputerowych, wykorzystywanych przez spółkę do jej działalności. Dane osobowe będą także przekazywane podmiotom prowadzącym i zarządzającym pracowniczymi planami kapitałowymi.

Podanie przez osoby zatrudnione na podstawie innej niż umowa o pracę danych osobowych w postaci: imion i nazwiska, w tym rodowego; daty urodzenia; miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji; przebiegu dotychczasowego zatrudnienia; numeru PESEL; obywatelstwa; płci; tytułu ubezpieczenia; stopnia niepełnosprawności jest wymogiem wynikającym z art. 36. Ust. 10 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. O systemie ubezpieczeń społecznych, art. 11 ust. 2. Pkt. 6 oraz art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. O zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W zakresie dodatkowych informacji o serii i numerze dokumentu tożsamości, adresie poczty elektronicznej oraz numeru telefonu jest koniecznością wynikającą z art. Art. 20 ust. 1 pkt 2 w zw. Z art 2 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. O pracowniczych planach kapitałowych. Nieprzekazanie tych danych spowoduje niemożność realizacji umowy oraz obowiązków na gruncie prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Podanie pozostałych danych lub wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w innych zakresach jest dobrowolne.

 

Informacja dla osób przekazujących swoje dane w innych sprawach

Ponieważ skontaktowali się Państwo z Piekarnią Cukiernią Kropek czyli Kropek sp. Z o. o. sp. K. z siedzibą w Zblewie w sprawach innych, niż zawarcie umowy i wykonanie umowy, ubieganie się o zatrudnienie, otrzymanie rachunku lub reklamacja, przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. Na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i do czasu załatwienia Państwa sprawy, a w każdym wypadku do czasu odwołania zgody. Odbiorcą danych osobowych będzie Kropek sp. Z o. o. sp. K. z siedzibą w Zblewie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla załatwienia sprawy, w związku z którą się Państwo z nami skontaktowali.

Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na witrynę internetową piekarnia-kropek.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. W ramach witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach witryny piekarnia-kropek.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny; np. Uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. Wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryny internetowej piekarnia-kropek.pl
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu witryny;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z witryny piekarnia-kropek.pl nie możemy zagwarantować jej poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. System informatyczny, z którego korzysta witryna piekarnia-kropek.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z witryną. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na piekarnia-kropek.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji witryny w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z innymi danymi podanymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Witryna piekarnia-kropek.pl korzysta z serwerów lh.pl

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

Google Analytics (cookies) i Google AdWords

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez piekarnia-kropek.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

Cookies pochodzące z serwerów partnerów

Witryna piekarnia-kropek.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane. Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

Administrator wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

  1. Google Inc. Z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
  2. Facebook Inc. Z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie linki do innych stron internetowych. Nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Scroll to top